PŘIJÍMÁNÍ NOVÝCH ŽÁKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 - z důvodu naplněné kapacity školy již nové žáky nepřijímáme


Zájemci o studium hudebního a výtvarného oboru na naší Soukromé základní umělecké škole mohou dodatečně zasílat elektronické přihlášky na školní rok 2020/2021. Druhé kolo talentových zkoušek se koná ve dnech 7. a 8. září 2020 od 15:00 do 17:00 hod. na učebně č. 5, u paní zástupkyně ředitele Mgr. Radky Labajové v hlavní budově školy Třinec (u školního hřiště). 

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU:

Před přijímacím řízením prosím vyplňte elektronickou přihlášku. Přihlášku naleznete na těchto webových stránkách v oddíle „co nabízíme“.

Přijímání žáků do naší školy se závazně řídí zákonem č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) a vyhláškou o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb.. Množství přijatých dětí je omezeno kapacitou školy, její oborovostí a naplněností jednotlivých tříd.

Přijatí žáci studují podle platného Školního vzdělávacího plánu (ŠVP).

Informace o průběhu talentové zkoušky:

Při přijímacím řízení do Hudebního oboru se posuzují základní intonační dovednosti, hudební paměť a smysl pro rytmus. Uchazeč zazpívá libovolnou píseň (intonace) , zopakuje tón nebo krátký melodický úryvek (hudební sluch), zopakuje vytleskaný rytmus či rytmické říkadlo (rytmus).

Zákonným zástupcem se se svým dítětem dostaví do SZUŠ Tutti music ve stanovený termín  a na místě potvrdí platnost přihlášky svým podpisem.