Organizační informace pro školní rok 2020/2021 - opatření ke Covid-19


Podle situace budou zde zákonní zástupci informováni o změnách a  opatřeních týkajících se provozu školy pro tento školní rok, která budou odlišná od běžného provozu školy a budou souviset s epidemiologickou situací. Tato opatření se mohou měnit v důsledku tzv. "semaforu", tj. intenzitě nákazy COVID-19 v naší oblasti.

 
13.10.2020
Sbírka zákonů č. 408 / 2020   č. 408   USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. října 2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření
-  provoz základních uměleckých škol: od středy 14.10. 2020 se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole včetně individuální výuky. Výuka pokračuje distanční formou od 14. 10. 2020 do 30. 10. 2020.
 
 

12.10.2020
OPATŘENÍ , č. j.: MSMT-39185/2020-1, z října 2020
Ministerstvo, školství, mládeže a tělovýchovy stanovuje podle § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), odlišnosti v organizaci školního roku takto :

Dny 26. října a 27. října 2020 se pro žáky základních škol, středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol stanoví jako volné dny.
 
V těchto dne nebude probíhat ani distanční výuka. Následuje státní svátek 28. října 2020 a pak podzimní prázdniny 29. a 30. října 2020.

 


9.10.2020
na základě usnesení vlády ČR ze dne 8.10.2020 č. 997 bude od pondělí 12.10.2020 dle odstavce I. bodu 4. povolena individuální výuka v základních uměleckých školách .

Individuální výuku zahajujeme od 12.10.2020.

Výuka je možná pouze 1 žák 1 učitel. U skupinek 2 žáků budou žáci vyučujícími učiteli rozděleni na dvě 20 minutové lekce s krátkou přestávkou na dezinfekci. O rozdělení budou zákonné zástupce informovat vyučující.

Výuka kolektivních předmětů jako HN, US, UM, UIm. Kapely bude nadále probíhat distanční formou prozatím dle usnesení vlády ČR do 25.10.2020.

Nadále platí roušky v budově i učebně, dezinfekce rukou, rozestupy. 

 


2.10.2020

z důvodů Mimořádného opatření krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje přechází naše škola od 5.10.2020 do 18.10. 2020 na distanční výuku žáků.

 

Výtah z mimořádného opatření:

Mimořádné opatření č. 26/2020
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostrav
ě

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako orgán ochrany veřejného zdraví věcně i místně příslušný podle § 69 odst. 1 písm. b) a i) a odst. 2 a § 82 odst. 1 a 2 písm. m) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), ve spojení s § 85 odst. 1 a 3 zákona č. 258/2000 Sb.,

nařizuje
mimořádné opatření při epidemii
s účinností ode dne 5. října 2020 od 0:00 hod. do 18. října 2020 do 23:59 hod. na území celého Moravskoslezského kraje spočívající v

3.)  omezení provozu základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky podle školského zákona spočívající v zákazu osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole a jazykovém vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky včetně účasti žáků a uchazečů na státní jazykové zkoušce.22.9.2020
pobočka na ZŠ Venryně
Z důvodu omezení provozu ZŠ ve Vendryni - karanténa, nemá naše škola k dispozici třídy pro vlastní výuku. Proto s platností od 23.9.2020 do 2.10.2020 bude probíhat na této pobočce pouze online výuka jak hudebních předmětů, tak hudební nauky.
 
18.9.2020
Od pátku 18. 9. 2020 došlo k plošnému zavedení povinnosti nosit roušku ve všech prostorách školy i během výuky v učebnách. Výjimku mají ti, kde to charakter předmětu neumožňuje - zpěv,dechové nástroje.

10.9.2020
Na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví je od čtvrtku 10. září 2020 vstup do budovy školy možný pouze s rouškou (případně respirátorem, šátkem apod.)
Použití roušky nebo jiného ochranného prostředku je povinné ve společných prostorách školy (chodby, záchody, sborovna atd.) Ve třídách bude možné podle pokynů pedagoga roušku sundat (pokud bude zachován dostatečný odstup mezi osobami).

 

Nadále platí:

  •  prosíme , aby zákonní zástupci vstupovali do budovy školy jen v nejnutnějších případech,

  • omezovat vstup cizích osob do školy. Platí pro všechny budovy naší školy i pobočky,

  • dodržovat  zvýšená hygienická opatření - dezinfekce rukou, dezinfekce prostor, větrání,

  • školní akce – Koncerty, Třídní předehrávky - omezujeme, ale nerušíme zcela.

 

Byl vydán dodatek č. 1 ke školnímu řádu s platností od 1.9.2020 - viz příloha.
 

 

PřílohaVelikost
kolní řád - dodatek č.1 z 1.9.2020.pdf628.88 KB