Organizační informace pro školní rok 2020/2021 - opatření ke Covid-19


Podle situace zde budou zákonní zástupci informováni o změnách a  opatřeních týkajících se provozu školy pro tento školní rok, která budou odlišná od běžného provozu školy a budou souviset s epidemiologickou situací. Tato opatření se mohou měnit v důsledku intenzity nákazy COVID-19 .

 

19.5.2021

Vážení rodiče,
od pondělí 24.5.2021 zahajujeme skupinovou výuku všech kolektivních předmětů včetně Výtvarného oboru.

O tom zda bude vaše dítě muset odevzdat v kolektivním předmětu (PHV, Hudební nauka, Kapely, Umění Muzikálu, Sborový zpěv, atd.) Čestné prohlášení o absolvování testu na Covid-19 vás bude informovat učitel daného předmětu.


Podmínky provozu od 24.5.2021 vydané MŠMT ČR:

V základních uměleckých školách

  • je umožněna osobní přítomnost na skupinové výuce v nejvyšším počtu 10 žáků (počet pedagogů není stanoven) bez povinnosti dokládání testování,
  •  je umožněna osobní přítomnost v počtu vyšším než 10 žáků za následujících podmínek: Žák
a) doloží, že
       - absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo  
       - absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem,  nebo
       - doloží očkování proti koronaviru (a uplynulo od první dávky vakcíny minimálně 22 dnů, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka)
       - prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního POC antigenního testu neuplynulo více než 180 dní

b) doloží čestné prohlášení zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování s negativním výsledkem, nebo

c) podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování  povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem.

Žákovi, který nesplní tyto podmínky, neumožní škola nebo školské zařízení účast na vzdělávání.

Čestné prohlášení bude možno předložit buď v listinné podobě s podpisem zákonného zástupce (vzor najdete v záložce "dokumenty"), nebo prostřednictvím zprávy v el. žákovské knížce.

 


10.5.2021

Presenční výuka 3 žáků ve skupině od pondělí 10.5.2021

Od 10.5.2021 se na základní umělecké škole umožňuje osobní přítomnost v nejvyšším počtu 3 žáků v jedné skupině.

Žáci, kteří se účastní těchto konzultací nebo výuky nejsou povinni podrobovat se testování ani dokladovat jiné skutečnosti (např. prodělaný koronavirus apod.) a nevztahuje se na ně podmínka plochy 15m2.
 


8.4.2021

Zahájení presenční výuky v pondělí 12.4.2021

Vážení rodiče, zákonní zástupci,
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12. 4. 2021
V základních uměleckých školách
▪ na individuálních konzultacích (jeden žák a jeden pedagogický pracovník)
▪ na individuální prezenční výuce

Informace pro zahájení výuky:
- Výuka bude probíhat dle stávajícího rozvrhu hodin, v případě dotazů kontaktujte svého pedagoga.

- Individuální výuka je možná pouze 1 žák 1 učitel.
U skupinek 2 žáků je nutno rozdělit žáky na 20 minutové lekce s krátkou přestávkou na dezinfekci.

- Výuka kolektivních předmětů jako Výtvarný obor, PHV,  HN, US, UM, UIm. kapely budou nadále probíhat distanční formou, s možností individuálních konzultací po domluvě s pedagogem (1+1).

Základní hygienická a protiepidemická pravidla

- Pohyb v budově i učebně je povolen jen v respirátorech (např. FFP2, KN 95), žáci a studenti do 15 let mohou používat roušku.
- Při výuce zpěvu a dechových nástrojů je umožněno pedagogům používat ochranný štít, při dodržení rozestupu minimálně 2 m.
- Nadále platí dezinfekce rukou a předmětů, rozestupy, povinnost 5 minutových přestávek a větrání po každé vyučovací hodině.

 


15.2.2021

V návaznosti na opětovné vyhlášení nouzového stavu vládou ČR rozhodla vláda krizovým opatřením, že provoz škol a školských zařízení zůstává od pondělí 15. února 2021 ve stejném režimu jako dosud.

 


28.1.2021

Vzhledem k nepříznivé epidemické situaci nedochází ke změnám v provoz škol. Na základě vládních opatření bude od 1.února 2021 do 14. února 2021 výuka nadále probíhat  distančně.

Hodnocení za 1. pololetí 2020/2021
Vážení rodiče, výsledky vzdělávání za 1 pololetí - hodnocení svých dětí na vysvědčení naleznete v elektronické žákovské knížce.
Výpis vysvědčení za 1. pololetí předají pedagogové žákúm při nejbližší možné příležitosti, kdy bude povolena osobní přítomnost žáků na vzdělávání.
 

25.1.2021

Vládním opatřením byla prodloužena opatření pro oblast školství. Provoz všech škol v týdnu od 25. ledna 2021 bude pokračovat stejně jako doposud. Výuka bude nadále probíhat distančně. 

O případných úpravách provozu škol od 1. února 2021 rozhodne vláda ČR ve středu 27. ledan 2021.


8.1.2021

Dle informací MŠMT ČR bude nadále probíhat distanční výuka a to do 22. ledna 2021 


28.12.2020

Dle informací MŠMT ČR k provozu škol a školských zařízení vydaných na období od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021  bude výuka žáků základních uměleckých škol probíhat distančním způsobem

 


16.12.2020

Na základě opatření MŠMT ČR ze dne 15. prosince 2020 se upravuje organizace školního roku takto: Dny 21. prosince a 22. prosince 2020 se pro žáky základních škol, středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol stanoví jako volné dny

Posledním vyučovacím dnem je pátek 18.12.2020.


2.12.2020

Na základě Usnesení vlády ze dne 30.listopadu 2020 č.1263  je od pondělí 7.prosince 2020 možnost vzdělávání za přítomnosti nejvýše 10 žáků. 

Pokračuje tedy prezenční individuální výuka a zahajujeme skupinovou výuku do 10 žáků. Nadále jsou povoleny také individuální konzultace.

Podrobnější informace o výuce vám sdělí učitelé jednotlivých předmětů a studijních zaměření. Při větším počtu žáků ve skupině (nad 10) budou žáci rozděleni a vzdělávání bude probíhat v dvoutýdenním cyklu - liché a sudé týdny. 

 


20.11.2020

Na základě Informací k provozu škol a školských zařízení zaslaných MŠMT ČR bude od středy 25. listopadu 2020 zahájena prezenční individuální výuka 1+1 a možnost individuálních konzultací u kolektivních předmětů po dohodě s pedagogem. 
 
MŠMT ČR - Provoz základních uměleckých škol od středy 25. listopadu 2020

— Výuka žáků základních uměleckých škol probíhá distančně.

• Je však umožněna prezenční individuální výuka a prezenční individuální konzultace (jeden pedagogický  pracovník a jeden žák); u konzultace může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy. 

• V rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. tanec, zpěv, hra na dechové nástroje), nemusí žáci nosit roušku.

— Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Je-li nezbytné, aby žáci při výuce vidělina ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob.

— Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky. Příkladem třetích osob mohou být například zákonní zástupci nezletilých žáků, členové zkušebních komisí, kontrolní orgány (např. ČŠI), pracovníci školského poradenského zařízení, krajské hygienické stanice, osoby zajišťující zásobování, případně další nezbytné služby.

 


13.10.2020

Sbírka zákonů č. 408 / 2020   č. 408   USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. října 2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření

-  provoz základních uměleckých škol: od středy 14.10. 2020 se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole včetně individuální výuky. Výuka pokračuje distanční formou od 14. 10. 2020 do odvolání.

 
 

12.10.2020

OPATŘENÍ , č. j.: MSMT-39185/2020-1, z října 2020

Ministerstvo, školství, mládeže a tělovýchovy stanovuje podle § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), odlišnosti v organizaci školního roku takto :

Dny 26. října a 27. října 2020 se pro žáky základních škol, středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol stanoví jako volné dny.
 
V těchto dne nebude probíhat ani distanční výuka. Následuje státní svátek 28. října 2020 a pak podzimní prázdniny 29. a 30. října 2020.

 


9.10.2020

na základě usnesení vlády ČR ze dne 8.10.2020 č. 997 bude od pondělí 12.10.2020 dle odstavce I. bodu 4. povolena individuální výuka v základních uměleckých školách .

Individuální výuku zahajujeme od 12.10.2020.

Výuka je možná pouze 1 žák 1 učitel. U skupinek 2 žáků budou žáci vyučujícími učiteli rozděleni na dvě 20 minutové lekce s krátkou přestávkou na dezinfekci. O rozdělení budou zákonné zástupce informovat vyučující.

Výuka kolektivních předmětů jako HN, US, UM, UIm. Kapely bude nadále probíhat distanční formou prozatím dle usnesení vlády ČR do 25.10.2020.

Nadále platí roušky v budově i učebně, dezinfekce rukou, rozestupy. 

 


2.10.2020

z důvodů Mimořádného opatření krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje přechází naše škola od 5.10.2020 do 18.10. 2020 na distanční výuku žáků.

 

Výtah z mimořádného opatření:

Mimořádné opatření č. 26/2020
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostrav
ě

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako orgán ochrany veřejného zdraví věcně i místně příslušný podle § 69 odst. 1 písm. b) a i) a odst. 2 a § 82 odst. 1 a 2 písm. m) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), ve spojení s § 85 odst. 1 a 3 zákona č. 258/2000 Sb.,

nařizuje
mimořádné opatření při epidemii
s účinností ode dne 5. října 2020 od 0:00 hod. do 18. října 2020 do 23:59 hod. na území celého Moravskoslezského kraje spočívající v

3.)  omezení provozu základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky podle školského zákona spočívající v zákazu osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole a jazykovém vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky včetně účasti žáků a uchazečů na státní jazykové zkoušce.22.9.2020
pobočka na ZŠ Venryně
Z důvodu omezení provozu ZŠ ve Vendryni - karanténa, nemá naše škola k dispozici třídy pro vlastní výuku. Proto s platností od 23.9.2020 do 2.10.2020 bude probíhat na této pobočce pouze online výuka jak hudebních předmětů, tak hudební nauky.
 
18.9.2020
Od pátku 18. 9. 2020 došlo k plošnému zavedení povinnosti nosit roušku ve všech prostorách školy i během výuky v učebnách. Výjimku mají ti, kde to charakter předmětu neumožňuje - zpěv,dechové nástroje.

10.9.2020
Na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví je od čtvrtku 10. září 2020 vstup do budovy školy možný pouze s rouškou (případně respirátorem, šátkem apod.)
Použití roušky nebo jiného ochranného prostředku je povinné ve společných prostorách školy (chodby, záchody, sborovna atd.) Ve třídách bude možné podle pokynů pedagoga roušku sundat (pokud bude zachován dostatečný odstup mezi osobami).

 

Nadále platí:

  •  prosíme , aby zákonní zástupci vstupovali do budovy školy jen v nejnutnějších případech,

  • omezovat vstup cizích osob do školy. Platí pro všechny budovy naší školy i pobočky,

  • dodržovat  zvýšená hygienická opatření - dezinfekce rukou, dezinfekce prostor, větrání,

  • školní akce – Koncerty, Třídní předehrávky - omezujeme, ale nerušíme zcela.

 

Byl vydán dodatek č. 1 ke školnímu řádu s platností od 1.9.2020 - viz příloha.
 

 

PřílohaVelikost
kolní řád - dodatek č.1 z 1.9.2020.pdf628.88 KB