Informace

PŘIJÍMÁNÍ NOVÝCH ŽÁKŮ 2022/2023


 

Pro velký zájem a vzhledem k naplněnosti kapacity školy v současné době již nové přihlášky zájemců o studium nepřijímáme. 

 


 

PŘIJÍMACÍ TALENTOVÉ ZKOUŠKY pro školní rok 2022/2023 proběhly ve dnech 2.6. 2022 a 13. - 16.6.2022.

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí byla zákonným zástupcům rozeslána e-mailem. 

Z kapacitních důvodů nebylo možno přijmout všechny uchazeče o studium i přes úspěšné vykonání talentové zkoušky. Pokud se během prázdnin, nebo měsíce září 2022 odhlásí někteří žáci ze studia, budeme kontaktovat zákonné zástupce těch zájemců o studium, kteří nebyli přijati z kapacitních důvodů. 
 

ŠKOLNÉ pro školní rok 2022/2023


 

HUDEBNÍ OBOR: 
 
přípravná hudební výchova - PS/A 
1.pololetí 
2. pololetí
1 200 Kč
1 300 Kč 
hra na nástroj ve skupině
kytara, žánrová kytara, ukulele, populární zpěv, zobcová flétna, keyboard
pololetně 
1 300 Kč
hra na nástroj individuálně
klavír, housle, dudy, cimbál, klasický zpěv, příčná flétna, individuální přípravná hudební výchova - PS/B 
pololetně
1 400 Kč
hra na nástroj individuálně
kytara, žánrová kytara, basová kytara, ukulele, populární zpěv, zobcová flétna, keyboard, bicí, individuální přípravná hudební výchova - PS/B 
pololetně
1 600 Kč
VÝTVARNÝ OBOR:    
 
Přípravná výtvarná výchova - PVV,  Keramika a výtvarná tvorba
pololetně 
1 100 Kč

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termín úhrady školného: 1. pololetí do 30.9.2022,  2. pololetí do 28.2.2022.

Předpis na školné bude rozesílán e-mailovou poštou, kde bude uvedeno: číslo účtu, výše školného, variabilní symbol = osobní číslo žáka  a termín splatnosti školného. (Prosíme o dodržení variabilního symbolu, aby mohla být platba řádně identifikována a přiřazena).
Způsob úhrady: bankovním převodem, nebo vkladem na účet školy nebo v hotovosti – na kmenové škole Třinec - pouze v kanceláři školy.

SLEVA NA ŠKOLNÉM  ve výši 20%:
Bude poskytnuta na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka. Požádat je možno poštou nebo emailem na sekretariát školy na: szustrinec@seznam.cz
-    SOUROZENECKÁ - sourozencům (mladším, či později přihlášeným) v jednom oboru
-    2. NÁSTROJ - při studiu druhého nástroje nebo zpěvu
 

 

Přijímaní nových žáků


Přihláška ke studiu:

Před přijímacím řízením prosím vyplňte elektronickou přihlášku. Přihlášku naleznete v oddíle „Dokumenty“.

Při vyplňování přihlášky postupujte prosím podle pokynů. Pokud se hlásíte na více oborů, vyplňte prosím pro každý obor přihlášku zvlášť.

Přijímání žáků do naší školy se závazně řídí zákonem č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) a vyhláškou o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb.. Množství přijatých dětí je omezeno kapacitou školy, její oborovostí a naplněností jednotlivých tříd. Přijatí žáci studují podle platného Školního vzdělávacího plánu (ŠVP).

Sledujte prosím průběžně naše webové stránky, mohou nastat změny ve způsobu přijímacího řízení na základě nařízení MŠMT ČR nebo MZ ČR. Případné změny ihned uveřejníme. V případě jakýchkoliv dotazů k přijímání nových žáků nás prosím kontaktujte.

Informace o průběhu talentové zkoušky:

Při přijímacím řízení do Hudebního oboru se posuzují základní intonační dovednosti, hudební paměť a smysl pro rytmus. Uchazeč zazpívá libovolnou píseň (intonace) , zopakuje tón nebo krátký melodický úryvek (hudební sluch), zopakuje vytleskaný rytmus či rytmické říkadlo (rytmus).

Zákonný zástupce se se svým dítětem dostaví ke zkoušce a na místě potvrdí platnost přihlášky svým podpisem.

 
 

Výroční zprávy o činnosti školy


Výroční zpráva SZUŠ Tutti music 2018-2019

Výroční zpráva SZUŠ Tutti music 2019-2020

Výroční zpráva SZUŠ Tutti music 2020-2021

Výroční zpráva SZUŠ Tutti music 2021-2022

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2017/2018


K nahlédnutí níže nabízíme výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2017/2018.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/2017


K nahlédnutí níže nabízíme výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2016/2017.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/2016


K nahlédnutí níže nabízíme výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2015/2016.

Syndikovat obsah