Informace

Přijímaní nových žáků pro školní rok 2021/2022


Soukromá ZUŠ Tutti music vyhlašuje pro školní rok 2021/2022 termíny talentových zkoušek pro přijímání nových žáků do HUDEBNÍHO OBORU v Třinci a na svých pobočkách ve Vendryni, Písku, Mostech u Jablunkova a Bukovci.

Pro VÝTVARNÝ OBOR v Třinci se talentové zkoušky budou konat po individuální domluvě.

Talentová zkouška pro zájemce o studium na pobočce ve Vendryni bude probíhat v Třinci v hlavní budově školy a pro zájemce o studium na pobočce v Bukovci bude probíhat na pobočce na ZŠ v Písku.

 

TERMÍNY TALENTOVÝCH ZKOUŠEK:

Třinec, pobočka Vendryně
Místo konání: Hlavní budova školy - budova u školního hřiště, ZŠ Slezská 773

7. června 2021  od 15:00 – 18:00 hod.  
8. června 2021  od 14:00 – 18:00 hod.  
9. června 2021   od 14:00 – 18:00 hod.  

pobočka Písek, Bukovec
Místo konání: ZŠ Písek 

27. května 2021   od 16:00 – 17:00 hod.
10. června 2021   od 16:00 – 17:00 hod.

pobočka Mosty u Jablunkova
místo konání: Komunitní centrum (Stará škola) Mosty u Jablunkova

4.června 2021    od 15:30 – 17:30 hod.

V individuálních případech lze domluvit náhradní termín talentové zkoušky.

Přihláška ke studiu:

Před přijímacím řízením prosím vyplňte elektronickou přihlášku s rezervací termínu a času talentové zkoušky pro Hudební obor. Bez rezervace pro obor Výtvarný. Přihlášku naleznete v oddíle „Dokumenty“.

V letošním školním roce jsme zavedli nový typ přihlášek ke studiu, tzv. interaktivní přihlášku. V této přihlášce si rodič sám vybere a rezervuje termín a čas zkoušky.
Při vyplňování přihlášky postupujte prosím podle pokynů. Pokud se hlásíte na více oborů, vyplňte prosím pro každý obor přihlášku zvlášť.

Přijímání žáků do naší školy se závazně řídí zákonem č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) a vyhláškou o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb.. Množství přijatých dětí je omezeno kapacitou školy, její oborovostí a naplněností jednotlivých tříd. Přijatí žáci studují podle platného Školního vzdělávacího plánu (ŠVP).

Sledujte prosím průběžně naše webové stránky, mohou nastat změny ve způsobu přijímacího řízení na základě nařízení MŠMT ČR nebo MZ ČR. Případné změny ihned uveřejníme. V případě jakýchkoliv dotazů k přijímání nových žáků nás prosím kontaktujte.

Informace o průběhu talentové zkoušky:

Při přijímacím řízení do Hudebního oboru se posuzují základní intonační dovednosti, hudební paměť a smysl pro rytmus. Uchazeč zazpívá libovolnou píseň (intonace) , zopakuje tón nebo krátký melodický úryvek (hudební sluch), zopakuje vytleskaný rytmus či rytmické říkadlo (rytmus).

Zákonný zástupce se se svým dítětem dostaví ke zkoušce dle rezervovaného termínu a na místě potvrdí platnost přihlášky svým podpisem.

Informace pro zájemce, kteří nebyli dříve přijati z důvodu naplněnosti kapacity školy:

Přijímacího řízení – talentové zkoušky se musí zúčastnit i ti uchazeči o studium, kteří se již hlásili v loňském školním roce a nebyli přijati (z důvodu naplněnosti kapacity). Kvůli zavedení systému nových interaktivních přihlášek s rezervací termínu a času zkoušky musí tito uchazeči vyplnit znovu interaktivní přihlášku a zúčastnit se talentové zkoušky.

 

Další kola přijímacího řízení:

Pokud nebude naplněna kapacity školy může být vyhlášeno nové přijímací řízení v září 2021.


Během přijímacího řízení budou dodržována bezpečnostní hygienická pravidla:

Pravidla pro konání přijímacího zkoušky stanovené mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví:

- pro všechny osoby vstupující do budovy školy platí povinnost nemít příznaky virového onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.)

- pohyb v budově školy je povolen jen v respirátorech (např. FFP2, KN 95), žáci a studenti do 15 let mohou používat roušku.

- dezinfekce rukou při příchodu do budovy školy

- zachování odstupu mezi osobami nejméně 2 m

 

Organizační informace pro školní rok 2020/2021 - opatření ke Covid-19


Podle situace zde budou zákonní zástupci informováni o změnách a  opatřeních týkajících se provozu školy pro tento školní rok, která budou odlišná od běžného provozu školy a budou souviset s epidemiologickou situací. Tato opatření se mohou měnit v důsledku intenzity nákazy COVID-19 .

 

19.5.2021

Vážení rodiče,
od pondělí 24.5.2021 zahajujeme skupinovou výuku všech kolektivních předmětů včetně Výtvarného oboru.

O tom zda bude vaše dítě muset odevzdat v kolektivním předmětu (PHV, Hudební nauka, Kapely, Umění Muzikálu, Sborový zpěv, atd.) Čestné prohlášení o absolvování testu na Covid-19 vás bude informovat učitel daného předmětu.


Podmínky provozu od 24.5.2021 vydané MŠMT ČR:

V základních uměleckých školách

  • je umožněna osobní přítomnost na skupinové výuce v nejvyšším počtu 10 žáků (počet pedagogů není stanoven) bez povinnosti dokládání testování,
  •  je umožněna osobní přítomnost v počtu vyšším než 10 žáků za následujících podmínek: Žák
a) doloží, že
       - absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo  
       - absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem,  nebo
       - doloží očkování proti koronaviru (a uplynulo od první dávky vakcíny minimálně 22 dnů, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka)
       - prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního POC antigenního testu neuplynulo více než 180 dní

b) doloží čestné prohlášení zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování s negativním výsledkem, nebo

c) podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování  povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem.

Žákovi, který nesplní tyto podmínky, neumožní škola nebo školské zařízení účast na vzdělávání.

Čestné prohlášení bude možno předložit buď v listinné podobě s podpisem zákonného zástupce (vzor najdete v záložce "dokumenty"), nebo prostřednictvím zprávy v el. žákovské knížce.

 


10.5.2021

Presenční výuka 3 žáků ve skupině od pondělí 10.5.2021

Od 10.5.2021 se na základní umělecké škole umožňuje osobní přítomnost v nejvyšším počtu 3 žáků v jedné skupině.

Žáci, kteří se účastní těchto konzultací nebo výuky nejsou povinni podrobovat se testování ani dokladovat jiné skutečnosti (např. prodělaný koronavirus apod.) a nevztahuje se na ně podmínka plochy 15m2.
 


8.4.2021

Zahájení presenční výuky v pondělí 12.4.2021

Vážení rodiče, zákonní zástupci,
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12. 4. 2021
V základních uměleckých školách
▪ na individuálních konzultacích (jeden žák a jeden pedagogický pracovník)
▪ na individuální prezenční výuce

Informace pro zahájení výuky:
- Výuka bude probíhat dle stávajícího rozvrhu hodin, v případě dotazů kontaktujte svého pedagoga.

- Individuální výuka je možná pouze 1 žák 1 učitel.
U skupinek 2 žáků je nutno rozdělit žáky na 20 minutové lekce s krátkou přestávkou na dezinfekci.

- Výuka kolektivních předmětů jako Výtvarný obor, PHV,  HN, US, UM, UIm. kapely budou nadále probíhat distanční formou, s možností individuálních konzultací po domluvě s pedagogem (1+1).

Základní hygienická a protiepidemická pravidla

- Pohyb v budově i učebně je povolen jen v respirátorech (např. FFP2, KN 95), žáci a studenti do 15 let mohou používat roušku.
- Při výuce zpěvu a dechových nástrojů je umožněno pedagogům používat ochranný štít, při dodržení rozestupu minimálně 2 m.
- Nadále platí dezinfekce rukou a předmětů, rozestupy, povinnost 5 minutových přestávek a větrání po každé vyučovací hodině.

 


15.2.2021

V návaznosti na opětovné vyhlášení nouzového stavu vládou ČR rozhodla vláda krizovým opatřením, že provoz škol a školských zařízení zůstává od pondělí 15. února 2021 ve stejném režimu jako dosud.

 


28.1.2021

Vzhledem k nepříznivé epidemické situaci nedochází ke změnám v provoz škol. Na základě vládních opatření bude od 1.února 2021 do 14. února 2021 výuka nadále probíhat  distančně.

Hodnocení za 1. pololetí 2020/2021
Vážení rodiče, výsledky vzdělávání za 1 pololetí - hodnocení svých dětí na vysvědčení naleznete v elektronické žákovské knížce.
Výpis vysvědčení za 1. pololetí předají pedagogové žákúm při nejbližší možné příležitosti, kdy bude povolena osobní přítomnost žáků na vzdělávání.
 

25.1.2021

Vládním opatřením byla prodloužena opatření pro oblast školství. Provoz všech škol v týdnu od 25. ledna 2021 bude pokračovat stejně jako doposud. Výuka bude nadále probíhat distančně. 

O případných úpravách provozu škol od 1. února 2021 rozhodne vláda ČR ve středu 27. ledan 2021.


8.1.2021

Dle informací MŠMT ČR bude nadále probíhat distanční výuka a to do 22. ledna 2021 


28.12.2020

Dle informací MŠMT ČR k provozu škol a školských zařízení vydaných na období od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021  bude výuka žáků základních uměleckých škol probíhat distančním způsobem

 


16.12.2020

Na základě opatření MŠMT ČR ze dne 15. prosince 2020 se upravuje organizace školního roku takto: Dny 21. prosince a 22. prosince 2020 se pro žáky základních škol, středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol stanoví jako volné dny

Posledním vyučovacím dnem je pátek 18.12.2020.


2.12.2020

Na základě Usnesení vlády ze dne 30.listopadu 2020 č.1263  je od pondělí 7.prosince 2020 možnost vzdělávání za přítomnosti nejvýše 10 žáků. 

Pokračuje tedy prezenční individuální výuka a zahajujeme skupinovou výuku do 10 žáků. Nadále jsou povoleny také individuální konzultace.

Podrobnější informace o výuce vám sdělí učitelé jednotlivých předmětů a studijních zaměření. Při větším počtu žáků ve skupině (nad 10) budou žáci rozděleni a vzdělávání bude probíhat v dvoutýdenním cyklu - liché a sudé týdny. 

 


20.11.2020

Na základě Informací k provozu škol a školských zařízení zaslaných MŠMT ČR bude od středy 25. listopadu 2020 zahájena prezenční individuální výuka 1+1 a možnost individuálních konzultací u kolektivních předmětů po dohodě s pedagogem. 
 
MŠMT ČR - Provoz základních uměleckých škol od středy 25. listopadu 2020

— Výuka žáků základních uměleckých škol probíhá distančně.

• Je však umožněna prezenční individuální výuka a prezenční individuální konzultace (jeden pedagogický  pracovník a jeden žák); u konzultace může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy. 

• V rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. tanec, zpěv, hra na dechové nástroje), nemusí žáci nosit roušku.

— Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Je-li nezbytné, aby žáci při výuce vidělina ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob.

— Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky. Příkladem třetích osob mohou být například zákonní zástupci nezletilých žáků, členové zkušebních komisí, kontrolní orgány (např. ČŠI), pracovníci školského poradenského zařízení, krajské hygienické stanice, osoby zajišťující zásobování, případně další nezbytné služby.

 


13.10.2020

Sbírka zákonů č. 408 / 2020   č. 408   USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. října 2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření

-  provoz základních uměleckých škol: od středy 14.10. 2020 se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole včetně individuální výuky. Výuka pokračuje distanční formou od 14. 10. 2020 do odvolání.

 
 

12.10.2020

OPATŘENÍ , č. j.: MSMT-39185/2020-1, z října 2020

Ministerstvo, školství, mládeže a tělovýchovy stanovuje podle § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), odlišnosti v organizaci školního roku takto :

Dny 26. října a 27. října 2020 se pro žáky základních škol, středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol stanoví jako volné dny.
 
V těchto dne nebude probíhat ani distanční výuka. Následuje státní svátek 28. října 2020 a pak podzimní prázdniny 29. a 30. října 2020.

 


9.10.2020

na základě usnesení vlády ČR ze dne 8.10.2020 č. 997 bude od pondělí 12.10.2020 dle odstavce I. bodu 4. povolena individuální výuka v základních uměleckých školách .

Individuální výuku zahajujeme od 12.10.2020.

Výuka je možná pouze 1 žák 1 učitel. U skupinek 2 žáků budou žáci vyučujícími učiteli rozděleni na dvě 20 minutové lekce s krátkou přestávkou na dezinfekci. O rozdělení budou zákonné zástupce informovat vyučující.

Výuka kolektivních předmětů jako HN, US, UM, UIm. Kapely bude nadále probíhat distanční formou prozatím dle usnesení vlády ČR do 25.10.2020.

Nadále platí roušky v budově i učebně, dezinfekce rukou, rozestupy. 

 


2.10.2020

z důvodů Mimořádného opatření krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje přechází naše škola od 5.10.2020 do 18.10. 2020 na distanční výuku žáků.

 

Výtah z mimořádného opatření:

Mimořádné opatření č. 26/2020
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostrav
ě

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako orgán ochrany veřejného zdraví věcně i místně příslušný podle § 69 odst. 1 písm. b) a i) a odst. 2 a § 82 odst. 1 a 2 písm. m) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), ve spojení s § 85 odst. 1 a 3 zákona č. 258/2000 Sb.,

nařizuje
mimořádné opatření při epidemii
s účinností ode dne 5. října 2020 od 0:00 hod. do 18. října 2020 do 23:59 hod. na území celého Moravskoslezského kraje spočívající v

3.)  omezení provozu základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky podle školského zákona spočívající v zákazu osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole a jazykovém vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky včetně účasti žáků a uchazečů na státní jazykové zkoušce.22.9.2020
pobočka na ZŠ Venryně
Z důvodu omezení provozu ZŠ ve Vendryni - karanténa, nemá naše škola k dispozici třídy pro vlastní výuku. Proto s platností od 23.9.2020 do 2.10.2020 bude probíhat na této pobočce pouze online výuka jak hudebních předmětů, tak hudební nauky.
 
18.9.2020
Od pátku 18. 9. 2020 došlo k plošnému zavedení povinnosti nosit roušku ve všech prostorách školy i během výuky v učebnách. Výjimku mají ti, kde to charakter předmětu neumožňuje - zpěv,dechové nástroje.

10.9.2020
Na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví je od čtvrtku 10. září 2020 vstup do budovy školy možný pouze s rouškou (případně respirátorem, šátkem apod.)
Použití roušky nebo jiného ochranného prostředku je povinné ve společných prostorách školy (chodby, záchody, sborovna atd.) Ve třídách bude možné podle pokynů pedagoga roušku sundat (pokud bude zachován dostatečný odstup mezi osobami).

 

Nadále platí:

  •  prosíme , aby zákonní zástupci vstupovali do budovy školy jen v nejnutnějších případech,

  • omezovat vstup cizích osob do školy. Platí pro všechny budovy naší školy i pobočky,

  • dodržovat  zvýšená hygienická opatření - dezinfekce rukou, dezinfekce prostor, větrání,

  • školní akce – Koncerty, Třídní předehrávky - omezujeme, ale nerušíme zcela.

 

Byl vydán dodatek č. 1 ke školnímu řádu s platností od 1.9.2020 - viz příloha.
 

 

Změna výuky na pobočce Soukromé ZUŠ ve Vendryni


Změna výuky na pobočce Soukromé ZUŠ ve Vendryni
Z důvodu částečného uzavření ZŠ ve Vendryni - karanténa, nemá naše škola k dispozici na této pobočce třídy pro vlastní výuku. Proto s platností od 29.9.2020 do 2.10.2020 bude na této pobočce nadále probíhat výuka pouze online a to jak hudebních předmětů, tak hudební nauky.


Podrobnější údaje vám podají jednotliví třídní učitelé.

 

Rozpis výuky ve školním roce 2020/20201


Rozpis výuky ve školním roce 2020/20201

Hlavní budova SZUŠ, ul. Slezská 773
(klubovna 6.ZŠ)
Odloučené pracoviště SZUŠ, ul. Beskydská 1140,
(Obchodní akademie, 2.patro)
HUDEBNÍ OBOR 
Bc. Khabibullin Denis - učebna 6
BcA. Klodová Ellen -  učebna 4
Mgr. Labajová Radka -   učebna 5
Meššo Jozef, DiS. - učebna 3
Morcinková Aleksandra - učebna 2a
Pilch  Pavel - učebna. 6
Pomykacz  Česlav, Dis. - učebna 1
Mgr. Pustowková Elena Pátek -učebna 4
Bc. Samiec Tomáš - učebna 3
Strumienský Ivo - učebna 2b
Tlolková Dagmar  - učebna 4
MgA. Turoň Eduard - ředitelna
MgA. Vondráčková Daniela  - učebna 4
BcA. Žurková Vanda - učebna 1
 
HUDEBNÍ OBOR
Konvičková Marcela, DiS. - učebna 3
Mgr. Lipowská Petra - učebna 1
BcA. Morcinek Radek - učebna 4
Mgr. Nogová Taťána - učebna 1
Turoň Petr - učebna 2
Bc. Divín Pavel DiS. - učebna 4

 

VÝTVARNÝ OBOR   
Mgr. Haratková Kamila  - učebna 5
pobočka VENDRYNĚ
Kaleta Marek - třída 5.A
Mgr. Labajová Radka - třída 4.A
Macura Filip - třída 4.A
Mgr. Nogová Taťána - třída 5.A
Bc. Samiec Tomáš - třída 5.B
Strumienský Ivo -třída 5.B
Turoň Petr - třída 4.A
Mgr. Zietková Aneta DiS. - třída 4.A
pobočka Písek
Mgr. Labajová Radka
Strumienský Ivo
Zogata Jiří
Zoňová Dana
pobočka Bukovec
Zogata Jiří
Zoňová Dana 
pobočka Mosty u Jablunkova
Strumienský Ivo
Zogata Jiří
Zoňová Dana

 

Rozvrh hodin kolektivních předmětů ve školním roce 2020/2021


HUDEBNÍ NAUKA - Třinec
odloučené pracoviště SZUŠ - Beskydská 1140, Třinec (na Obchodní akademii)
Vyučující:  Mgr. Taťána Nogová
 
Úterý, učebna č. 1 (2.patro) 
1. ročník - A   13:40 – 14:25
2. ročník - A   14:30 – 15:15
3. ročník - A   15:30 – 16:15
4. ročník - A   16:20 – 17:05
5. ročník - A   17:10 – 17:55
 
Čtvrtek, učebna č. 1 (2.patro)
1. ročník - B   13:40 – 14:25
2. ročník - B   14:30 – 15:15
4. ročník - B   15:30 – 16:15
3. ročník - B   16:20 – 17:05
5. ročník - B   17:10 – 17:55

HUDEBNÍ NAUKA – Vendryně
Základní škola Vendryně
středa , učebna 5.A, Vyučující: Mgr. Taťána Nogová
1. + 2. ročník           13:50 – 14:35
3. + 4. + 5. ročník    14:40 – 15:25

 

PŘÍPRAVNÁ HUDEBNÍ VÝCHOVA (PS/A) 
hlavní budova SZUŠ – Slezská 773, Třinec ( u školního hřiště)
Středa, učebna č. 1 (2.patro)  Vyučující: Mgr. Petra Lipowská
PS/A - A  - 14:45 – 15:30

 

UMĚNÍ MUZIKÁLU
odloučené pracoviště SZUŠ - Beskydská 1140, Třinec (na Obchodní akademii)
Čtvrtek, učebna č. 3 (2.patro) Vyučující: Marcela Konvičková Dis.
4. ročníky a výš   -  16:20 – 17:05
                         

 

UMĚNÍ IMPROVIZACE
hlavní budova SZUŠ - Slezská 773, Třinec (u školního hřiště)
Úterý, učebna č. 6  Vyučující: Ing. Filip Macura
4. ročníky a výš - 17:15 – 18:00

 

KAPELY
hlavní budova SZUŠ - Slezská 773, Třinec (u školního hřiště)
úterý, učebna č. 6  Vyučující: Ing. Filip Macura
4. ročníky a výš - 18:05 – 18:50
čtvrtek, učebna č. 6  Vyučující: Bc. Denis Khabibullin
4. ročníky a výš - 17:15 – 18:00

 

SBOROVÝ ZPĚV – Třinec
odloučené pracoviště SZUŠ - Beskydská 1140, Třinec (na Obchodní akademii)
Pondělí - sudý týden, učebna č. 4 (2.patro)  Vyučující: Mgr. Taťána Nogová
4. ročníky a výš - 17:30 - 19:00
 
SBOROVÝ ZPĚV – Vendryně
Základní škola Vendryně
Středa, učebna 5.A, Vyučující: Mgr. Taťána Nogová
4. ročníky a výš - 15:30 – 16:15

Školné pro školní rok 2020/2021


 

HUDEBNÍ OBOR:    
přípravná hudební výchova - PS/A 
1. pololetí
2. pololetí 
1 100 Kč
1 200 Kč   
hra na nástroj ve skupině: kytara, populární zpěv, zobcová flétna, keyboard, přípravná hudební výchova - PS/B
pololetně  
1 200 Kč
hra na nástroj individuálně: klavír, housle, dudy, cimbál, klasický zpěv, violoncello, příčná flétna, přípravná hudební výchova - PS/B 
pololetně
1 300 Kč        
hra na nástroj individuálně: kytara, populární zpěv, zobcová flétna, keyboard, bicí, přípravná hudební výchova - PS/B
pololetně  
1 500 Kč        
VÝTVARNÝ OBOR:
 
 
Přípravná výtvarná výchova - PVV,  Keramika a výtvarná tvorba 
pololetně
 1 000 Kč      
SLEVA NA ŠKOLNÉM  ve výši 20% 
Bude poskytnuta na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka. Požádat je možno poštou nebo emailem na sekretariát školy na: szustrinec@seznam.cz
-    SOUROZENECKÁ - sourozencům (mladším, či později přihlášeným) v jednom oboru
-    2. NÁSTROJ - při studiu druhého nástroje nebo zpěvu
 

Předpis na školné bude rozesílán e-mailovou poštou, kde bude uvedeno: číslo účtu, výše školného, variabilní symbol = osobní číslo žáka  a termín splatnosti školného. (Prosíme o dodržení variabilního symbolu, aby mohla být platba řádně identifikována a přiřazena).

Způsob úhrady: bankovním převodem, nebo vkladem na účet školy nebo v hotovosti – na kmenové škole Třinec - pouze v kanceláři školy.

Termín úhrady: 1. pololetí do 15.10.2020,  2. pololetí do 15.3.2021.

PŘIJÍMÁNÍ NOVÝCH ŽÁKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 - z důvodu naplněné kapacity školy již nové žáky nepřijímáme


Zájemci o studium hudebního a výtvarného oboru na naší Soukromé základní umělecké škole mohou dodatečně zasílat elektronické přihlášky na školní rok 2020/2021. Druhé kolo talentových zkoušek se koná ve dnech 7. a 8. září 2020 od 15:00 do 17:00 hod. na učebně č. 5, u paní zástupkyně ředitele Mgr. Radky Labajové v hlavní budově školy Třinec (u školního hřiště). 

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU:

Před přijímacím řízením prosím vyplňte elektronickou přihlášku. Přihlášku naleznete na těchto webových stránkách v oddíle „co nabízíme“.

Přijímání žáků do naší školy se závazně řídí zákonem č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) a vyhláškou o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb.. Množství přijatých dětí je omezeno kapacitou školy, její oborovostí a naplněností jednotlivých tříd.

Přijatí žáci studují podle platného Školního vzdělávacího plánu (ŠVP).

Informace o průběhu talentové zkoušky:

Při přijímacím řízení do Hudebního oboru se posuzují základní intonační dovednosti, hudební paměť a smysl pro rytmus. Uchazeč zazpívá libovolnou píseň (intonace) , zopakuje tón nebo krátký melodický úryvek (hudební sluch), zopakuje vytleskaný rytmus či rytmické říkadlo (rytmus).

Zákonným zástupcem se se svým dítětem dostaví do SZUŠ Tutti music ve stanovený termín  a na místě potvrdí platnost přihlášky svým podpisem.

 

Informace k zahájení výuky na SZUŠ od 11.5.2020 a pobočkách od 25.5.2020


Vážení rodiče,
dle usnesení vlády ČR č. 491 zde dne 30.4.2020 a harmonogramu uvolňování školství MŠMT ČR zahajujeme prezenční individuální výuku Hudebního oboru a výuku Výtvarného oboru v pondělí 11. 5. 2020 v Třinci a na pobočce na ZŠ v Písku.

Od pondělí 25.5.2020 zahajujeme také prezenční individuální výuku Hudebního oboru i na našich pobočkách na ZŠ Mosty u Jablukova, na ZŠ Bukovec a ZŠ Vendryně. 

Tímto bychom vás chtěli informovat o hygienických a provozních podmínkách školy a zároveň vás žádáme o potvrzení e-mailem na sekretariát školy zda váš syn/dcera bude docházet do výuky na nástroj/zpěv, Výtvarného oboru dle původního rozvrhu hodin. 

Upozorňujeme, že osobní účast žáků na vyučování ve škole je do konce školního roku dobrovolná a záleží na rozhodnutí zákonných zástupců. Žákům, kteří do konce školního roku nenastoupí k prezenční výuce (ve škole), bude nadále umožněna distanční výuka (na dálku). 

Pokud žák k prezenční individuální výuce nastoupí žádáme o vyplnění Čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (viz. příloha). Toto prohlášení předkládá žák při prvním vstupu do školy svému třídnímu učiteli hry na nástroj. Pokud nebude mít žák toto prohlášení, nebude mu výuka umožněna.

Kolektivní výuka (Nauka o hudbě, PHV, Kapely, Muzikály, Interpretace …) prozatím nebude prezenčně vyučována a nadále bude probíhat formou distanční výuky.

Pro případné dotazy kontaktujte sekretariát školy: szustrinec@seznam.cz, tel.: 558 986 661, 723 165 815

MgA. Eduard Turoň, ředitel školy

 

Informace pro rodiče – výtah z metodiky MŠMT ČR vydané 30.4.2020

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020
 Pohyb žáků v základní umělecké škole se řídí těmito principy:

VSTUP DO BUDOVY ŠKOLY

 Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky1, 2.
 Každý žák bude mít s sebou sáček na uložení roušky.
 Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.
 Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce v případě nezletilého žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy (popřípadě k vyřazení žáka ze vzdělávání).

V BUDOVĚ ŠKOLY

 Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěvu toalet, společných a venkovních prostor je nutné organizovat tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy.
 Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru).

V UČEBNĚ

 Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do učebny, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).

PŘI PODEZŘENÍ NA MOŽNÉ PŘÍZNAKY COVID-19

 Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

 Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce nezletilého žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka (zletilý žák opustí školu v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu). O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného žáka. Doporučuje se, aby škola měla bezkontaktní teploměr k měření tělesné teploty.

Výroční zprávy o činnosti školy


příloha č.1 - Výroční zpráva SZUŠ Tutti music 2018-2019

příloha č.2 - Výroční zpráva SZUŠ Tutti music 2019-2020

-


 

 

Syndikovat obsah