Informace

PŘIJÍMÁNÍ NOVÝCH ŽÁKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 - z důvodu naplněné kapacity školy již nové žáky nepřijímáme


Zájemci o studium hudebního a výtvarného oboru na naší Soukromé základní umělecké škole mohou dodatečně zasílat elektronické přihlášky na školní rok 2020/2021. Druhé kolo talentových zkoušek se koná ve dnech 7. a 8. září 2020 od 15:00 do 17:00 hod. na učebně č. 5, u paní zástupkyně ředitele Mgr. Radky Labajové v hlavní budově školy Třinec (u školního hřiště). 

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU:

Před přijímacím řízením prosím vyplňte elektronickou přihlášku. Přihlášku naleznete na těchto webových stránkách v oddíle „co nabízíme“.

Přijímání žáků do naší školy se závazně řídí zákonem č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) a vyhláškou o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb.. Množství přijatých dětí je omezeno kapacitou školy, její oborovostí a naplněností jednotlivých tříd.

Přijatí žáci studují podle platného Školního vzdělávacího plánu (ŠVP).

Informace o průběhu talentové zkoušky:

Při přijímacím řízení do Hudebního oboru se posuzují základní intonační dovednosti, hudební paměť a smysl pro rytmus. Uchazeč zazpívá libovolnou píseň (intonace) , zopakuje tón nebo krátký melodický úryvek (hudební sluch), zopakuje vytleskaný rytmus či rytmické říkadlo (rytmus).

Zákonným zástupcem se se svým dítětem dostaví do SZUŠ Tutti music ve stanovený termín  a na místě potvrdí platnost přihlášky svým podpisem.

 

Informace k zahájení výuky na SZUŠ od 11.5.2020 a pobočkách od 25.5.2020


Vážení rodiče,
dle usnesení vlády ČR č. 491 zde dne 30.4.2020 a harmonogramu uvolňování školství MŠMT ČR zahajujeme prezenční individuální výuku Hudebního oboru a výuku Výtvarného oboru v pondělí 11. 5. 2020 v Třinci a na pobočce na ZŠ v Písku.

Od pondělí 25.5.2020 zahajujeme také prezenční individuální výuku Hudebního oboru i na našich pobočkách na ZŠ Mosty u Jablukova, na ZŠ Bukovec a ZŠ Vendryně. 

Tímto bychom vás chtěli informovat o hygienických a provozních podmínkách školy a zároveň vás žádáme o potvrzení e-mailem na sekretariát školy zda váš syn/dcera bude docházet do výuky na nástroj/zpěv, Výtvarného oboru dle původního rozvrhu hodin. 

Upozorňujeme, že osobní účast žáků na vyučování ve škole je do konce školního roku dobrovolná a záleží na rozhodnutí zákonných zástupců. Žákům, kteří do konce školního roku nenastoupí k prezenční výuce (ve škole), bude nadále umožněna distanční výuka (na dálku). 

Pokud žák k prezenční individuální výuce nastoupí žádáme o vyplnění Čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (viz. příloha). Toto prohlášení předkládá žák při prvním vstupu do školy svému třídnímu učiteli hry na nástroj. Pokud nebude mít žák toto prohlášení, nebude mu výuka umožněna.

Kolektivní výuka (Nauka o hudbě, PHV, Kapely, Muzikály, Interpretace …) prozatím nebude prezenčně vyučována a nadále bude probíhat formou distanční výuky.

Pro případné dotazy kontaktujte sekretariát školy: szustrinec@seznam.cz, tel.: 558 986 661, 723 165 815

MgA. Eduard Turoň, ředitel školy

 

Informace pro rodiče – výtah z metodiky MŠMT ČR vydané 30.4.2020

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020
 Pohyb žáků v základní umělecké škole se řídí těmito principy:

VSTUP DO BUDOVY ŠKOLY

 Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky1, 2.
 Každý žák bude mít s sebou sáček na uložení roušky.
 Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.
 Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce v případě nezletilého žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy (popřípadě k vyřazení žáka ze vzdělávání).

V BUDOVĚ ŠKOLY

 Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěvu toalet, společných a venkovních prostor je nutné organizovat tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy.
 Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru).

V UČEBNĚ

 Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do učebny, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).

PŘI PODEZŘENÍ NA MOŽNÉ PŘÍZNAKY COVID-19

 Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

 Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce nezletilého žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka (zletilý žák opustí školu v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu). O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného žáka. Doporučuje se, aby škola měla bezkontaktní teploměr k měření tělesné teploty.

Výroční zprávy o činnosti školy


Výroční zpráva SZUŠ Tutti music 2018-2019

Výroční zpráva SZUŠ Tutti music 2019-2020

Výroční zpráva SZUŠ Tutti music 2020-2021

-


 

 

Rozvrh hodin kolektivních předmětů pro školní rok 2019/2020


Nauka o hudbě (1. - 5. ročník) - TŘINEC
odloučené pracoviště SZUŠ - Beskydská 1140 (na Obchodní akademii)

 
Úterý, učebna č. 1 (2.patro) Vyučující:Bc. Sabina Vacková
1. ročník - A   13:40 – 14:25
2. ročník - A   14:30 – 15:15
3. ročník - A   15:30 – 16:15
4. ročník - A   16:20 – 17:05
5. ročník - A   17:10 – 17:55

Čtvrtek, učebna č. 1 (2.patro) Vyučující: Bc. Sabina Vacková
1. ročník - B   13:40 – 14:25
2. ročník - B   14:30 – 15:15
4. ročník - B   15:30 – 16:15
3. ročník - B   16:20 – 17:05
5. ročník - B   17:10 – 17:55
 

 

Přípravná hudební výchova (PS/A) - TŘINEC

hlavní budova SZUŠ - Slezská 773 (budova u školního hřiště ZŠ Slezská)

Úterý, učebna č. 5 (levý vchod) Vyučující: Mgr. Labajová Radka
PS/A - sk.C   14:30 – 15:15
 
odloučené pracoviště SZUŠ - Beskydská 1140 (na Obchodní akademii)
Středa, učebna č. 1 (2.patro)  Vyučující: Mgr. Petra Lipowská
PS/A - sk.A  - 14:00 – 14:45
PS/A - sk.B  - 14:50 – 15:35
 

 

Nauka o hudbě (1. - 5. ročník) a Přípravná hudební výchova (PS/A) - VENDRYNĚ

Základní škola Vendryně

Středa, učebna 5.A,  Vyučující:Bc. Sabina Vacková
PS/A -                13:15 – 14:00
1. + 2. ročník -   14:00 – 14:45
3. + 4.  ročník -  14:50 – 15:35
5. ročník -          16:30 – 17:15

 

Umění interpretace (4. - 7. ročník I.stupně a 1.-4. ročník II.stupně) - VENDRYNĚ

Základní škola Vendryně
Středa, učebna 5.A, Vyučující:Bc. Sabina Vacková
4.roč. a výš + II.st. - 15:40 – 16:25

 


 

Umění muzikálu a Muzikálová praxe,

odloučené pracoviště SZUŠ - Beskydská 1140 (na Obchodní akademii)

Čtvrtek, učebna č. 3 (2.patro) Vyučující: Marcela Konvičková Dis.

4. ročníky a výš + II.st. - Skupina  1 -  16:20 – 17:05
                                     - Skupina  2 -  17:05 – 17:55
 

 

Skupinový zpěv

odloučené pracoviště SZUŠ - Beskydská 1140 (na Obchodní akademii)

Středa, učebna č. 1 (2.patro) Vyučující: BcA. Radek Morcinek
4. ročníky a výš - 17:30 – 18:15


 

Kapely

hlavní budova SZUŠ - Slezská 773 (u školního hřiště)

 
úterý, učebna č. 6  Vyučující: Filip Macura Dis.
4. ročníky a výš + II.st.- 17:00 – 18:30

čtvrtek, učebna č. 6  Vyučující: Bc. Denis Khabibullin
4. ročníky a výš + II.st. - 16:20 – 17:05

Školné pro školní rok 2019/2020


HUDEBNÍ OBOR:

přípravná hudební výchova - PS/A
1. pololetí
2. pololetí  
1 100 Kč
1 200 Kč                   
hra na nástroj ve skupině: kytara, populární zpěv, zobcová flétna, keyboard
pololetně                
1 200 Kč                                     
hra na nástroj individuálně: klavír, housle, dudy, cimbál, klasický zpěv, violoncello, příčná flétna, individuální přípravná hudební výchova - PS/B
pololetně           
1 300 Kč                                    
hra na nástroj individuálně: kytara, populární zpěv, zobcová flétna, keyboard, bicí, individuální přípravná hudební výchova - PS/B
pololetně                   
1 500 Kč                                                  
VÝTVARNÝ OBOR:
Přípravná výtvarná výchova - PVV,  Keramika a výtvarná tvorba  
pololetně 1 000 Kč              
 

SLEVA NA ŠKOLNÉM  ve výši 20%

-    SOUROZENECKÁ - sourozencům (mladším, či později přihlášeným) v jednom oboru
-    2. NÁSTROJ - při studiu druhého nástroje nebo zpěvu
Bude poskytnuta na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka. Požádat je možno poštou nebo emailem na sekretariát školy na: szustrinec@seznam.cz

Předpis na školné bude rozesílán e-mailovou poštou, kde bude uvedeno: číslo účtu, výše školného, variabilní symbol = osobní číslo žáka  a termín splatnosti školného. (Prosíme o dodržení variabilního symbolu, aby mohla být platba řádně identifikována a přiřazena).

Způsob úhrady: bankovním převodem, nebo vkladem na účet školy nebo v hotovosti – na kmenové škole Třinec - pouze v kanceláři školy.

Termín úhrady: 1. pololetí do 15.10.2019,  2. pololetí do 15.3.2020.

Přijímání nových žáků pro školní rok 2019/2020


Vzhledem k naplnění kapacity školy nepřijímáme další žáky pro školní rok 2019/2020 .

Pokud máte zájem o studium na naší škole, můžete si podat přihlášku. Škola bude evidovat přihlášky nových zájemců. V případě uvolnění místa, ukončením docházky jiného žáka, budeme zájemce o studium informovat o volných místech. Žáci pak budou přijati na základě vykonání dodatečné talentové zkoušky.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2017/2018


K nahlédnutí níže nabízíme výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2017/2018.

-


-


Syndikovat obsah